• پنل شستی روکار طبقه آسانسور سری PT
  با نمایشگر ریزشی
  و کلید تاچ یا تاچلس

 • توضیحات بیشتر
 • پنل شستی روکار دو بلکس طبقه آسانسور
  سری PT با نمایشگر ریزشی
  و کلید تاچ یا تاچلس

 • توضیحات بیشتر
 • پنل شستی روکار طبقه آسانسور سری PT
  با نمایشگر ریزشی
  و کلید تاچ یا تاچلس

 • توضیحات بیشتر
 • پنل شستی توکار طبقه آسانسور سری FT
  با نمایشگر ریزشی
  و کلید تاچ یا تاچلس

 • توضیحات بیشتر
 • پنل شستی توکار طبقه آسانسور سری FT
  با نمایشگر ریزشی
  و کلید تاچ یا تاچلس

 • توضیحات بیشتر
 • پنل شستی توکار طبقه آسانسور سری FT
  با نمایشگر ریزشی
  و کلید تاچ یا تاچلس

 • توضیحات بیشتر
 • پنل شستی توکار طبقه آسانسور سری FT
  با نمایشگر سگمنت آبی
  و کلید تاچ یا تاچلس

 • توضیحات بیشتر
 • پنل شستی توکار طبقه آسانسور سری FT
  با نمایشگر LCD لاتیس آبی - سفید
  و کلید تاچ یا تاچلس

 • توضیحات بیشتر
 • پنل شستی توکار طبقه آسانسور سری FT
  با نمایشگر LCD لاتیس آبی - سفید
  و کلید تاچ یا تاچلس

 • توضیحات بیشتر
 • پنل شستی توکار طبقه آسانسور سری FT
  با نمایشگر LCD لاتیس آبی - سفید،
  کلید تاچ یا تاچلس و سیستم محدود کننده تردد

 • توضیحات بیشتر
 • پنل شستی توکار طبقه آسانسور سری FT
  با نمایشگر سگمنت LED سفید
  و کلید تاچ یا تاچلس

 • توضیحات بیشتر
 • پنل شستی توکار طبقه آسانسور سری FT
  با نمایشگر LCD لاتیس آبی - سفید،
  کلید تاچ یا تاچلس و سیستم محدود کننده تردد

 • توضیحات بیشتر
 • پنل شستی توکار طبقه آسانسور سری TF
  با نمایشگر ریزشی
  و کلید تاچ یا تاچلس

 • توضیحات بیشتر
 • پنل شستی توکار طبقه آسانسور سری FT
  با دو نمایشگر ریزشی
  کلید تاچ یا تاچلس

 • توضیحات بیشتر
<
 • پنل شستی روکار طبقه آسانسور سری AB
  با دو نمایشگر سگمنت LED سفید
  و کلید تاچ یا تاچلس

 • توضیحات بیشتر
 • پنل شستی توکار طبقه آسانسور سری FT
  با دو نمایشگر ریزشی
  کلید تاچ یا تاچلس

 • توضیحات بیشتر