• سنسور شکست شیشه بی سیم 
       سیستم مراقبتی، امنیتی و دزدگیر 
       خانه هوشمند

      • توضیحات بیشتر
      • سنسور درب و پنجره بی سیم 

       سیستم مراقبتی، امنیتی و دزدگیر  

       خانه هوشمند

      • توضیحات بیشتر